• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  21.11.2008.

  Primanje stranaka vršimo od ponedjeljka do petka u periodu 9:00 - 14:00 sati.

  U zemljišno-knjižnim uredima općinskih sudova tzv. gruntovnicama, vode se zemljišne knjige. U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga stvarna prava nad nekretninom, te druge činjenice bitne za pravni promet. Zemljišno knjižni ured ovog suda (gruntovnica) smještena je u uredu broj 3, u kojoj se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područija sa općine Kiseljak, Kreševo i Fojnica. U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet.

  Zemljišna knjiga je javna

  Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Zemljišna knjiga i izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

  Upis u zemljišne knjige

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava prtrebno je zemljišnoknjižnom uredu predati prijedlog (zahtjev)za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predaje prenos valsništva i vlasnik nekretnine upisane u zemljišnu knjigu. Da bi isprava ( ugovor odnosno odluka nadležnog organa ) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige ( broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele , kultura i površina). Potpisi ugovorača trebaju biti ovjereni od strane notara. Svako zainteresovano lice može svoje nekretnine ili na nekretnine na kojima ima neko dugo pravo (npr.hipoteke služnosti itd.) upisati u zemljišnu knjigu, odnosno uspostaviti zemljišnoknjižni uložak. Potrebno je da zemljišnoknjižnoj kancelariji predati zahtjev za usposatvau zemljišnoknjižnog uloška i ptrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi pravo vlasništva i druga prava na nekretninama. Nakon prijema zahtjeva zemljišnoknjižni ured objavljuje oglasom uspostavljeanje zemljišnoknjižnog uloška za predmetne nekretnine. Po proteku zakom predviđenog roka od 60 dana ukoliko ne postoji prigovor donosi se rješenje i uspostavlja zemljišnoknjižni uložak.

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:

  1. Posjedovni list i kopiju plana (ove dokumente možete dobiti u katastru  Općine Kiseljak), ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i moraju biti u orginalu,
  2. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama - orginal ili ovjerena kopija),
  3. Rješenje o upotrebi objekta (ove dokumente možete dobiti u Urbanizmu – original ili ovjerena kopija),
  4. Uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotebu objekta – ukoliko se radi o izgrađenom građevinskom zemljištu,
  5. Za pravna lica rješenje Registarskog suda - original ili ovjerena kopija,
  6. Dokaz o uplati sudske takse – 50,00 KM (25,00 KM za zahtjev i 25,00 na rješenje).

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu


  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  • zahtjev,
  • ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet,
  • dokaz o uplati sudskae takse

  Dioba nekretnina

  • zahtjev,
  • ugovor o diobi ili pravosnažnog sudsko rješenje,
  • dokaz o uplati sudske takse

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  • zahtjev,
  • ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet,
  • izvod iz matične knjige umrlih na primaoca izdržavanja,
  • taksa

  Hipoteka

  • zahtjev,
  • pravosnažnog sudsko rješenje,
  • ugovor,
  • taksa

  Upis zabilježbe

  • zahtjev,
  • isprava koja je osnov za upis zabilježbe,
  • taksa.

  Brisanje hipoteke

  • zahtjev,
  • pravosnažno sudsko rješenje, odnosno Brisovnica Banke tj. povjerioca ukoliko je hipoteka uknjižena na osnovu ugovora,
  • taksa.

  Brisanje doživotnog prava uživanja

  • zahtjev,
  • izvod MKU za lice koje je upisano sa pravom doživtnog uživanja,
  • taksa

  Zemljišnoknjižni izvadak
  Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk.uloška itd.)

  Uvjerenja ili potvrde

  • zahtjev i taksa 
  1929 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1