• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Kiseljaku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudbena odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Sudsko odjeljenje čine:
  krivično odjeljenje,
  građansko ( parnično i vanparnično) odjeljenje i
  prekršajno odjeljenje.

  Nadležnost rada sudskog odjeljenja utvrđena je zakonom.

  Sudska odjeljenja obrazuju se radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti.

  Krivično sudsko  odjeljenje obavlja poslove suđenja u krivično- pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene zakonom. Krivično odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Građansko sudsko  odjeljenje obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti  utvrđene zakonom. Građansko odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

  Prekršajno odjeljenje odlučuje u prekršajnim predmetima u okviru nadležnosti utvrđene zakonom.


  Odjeljenje sudske uprave

  Odjeljenje sudske uprave vrši poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za pravilan  rad i poslovanje suda. Poslovi sudske uprave obuhvaćaju: organizovanje unutrašnjeg poslovanja u sudu, brigu o blagovremenom i urednom obavljanju poslova u sudu, osiguravanje uslova za rad sudija i ostalih zaposlenika u sudu, obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudija i ostalih zaposlenika u sudu, podršku i brigu o stručnom usavršavanju sudija i ostalih zaposlenika suda, osnivanje biblioteke i redovno popunjavanje aktuelnom stručnom literaturom, vođenje sudske statistike i izradu izvještaja o radu suda, ovjeru isprava iz nadležnosti sudova, poslove međunarodne pravne pomoći, poslove upravljanja sudskom zgradom,  materijalno-finansijsko  poslovanje suda,vođenje evidencije o  naplati sudske takse i troškova krivičnog postupka, poslove sudskih pologa (depozita), i druge poslove određene zakonom i drugim propisima.

  Odjeljenje sudske uprave u svom sastavu ima unutrašnje organizacione jedinice:
   1. Pisarnica i
   2.Odsjek za  opće i računovodstvene-materijalne poslove.

  Pisarnica obavlja poslove koji se odnose na prijem  i otpremu pošte, vođenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga za sve referate, poslove arhiviranja spisa i izdavanja predmeta iz arhive, selekciju i sređivanje arhivske građe, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju, pripremanje i izradu izvještaja, daktilografske poslove i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug pisarnice.

  Odsjek za  opće i računovodstvene-materijalne poslove obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda, stara se da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme,  obavlja stručne poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti zaposlenih u  sudu, priprema nacrte dokumenata, priprema korespondenciju, vrši  poslove koji se odnose na računovodstveno- materijalno poslovanje suda i to tako da se osigura blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka , sve vrste analiza i informacija iz oblasti računovodstveno-materijalnih i finansijskih poslova,sva knjiženja, poslove blagajne, obračuna plaća i naknada po osnovu radnog odnosa, poslove likvidature i fakturisanja , nabavke materijala, inventara i opreme, potrošnog materijala, poslove oko naplate novčanih kazni i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug ovog odsjeka.


  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove

  Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove (zemljišnoknjižni ured) vodi zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora, obavlja poslove uknjižbe u zemljišnim knjigama i donosi rješenja, vodi propisane evidencije, provodi odluke suda i drugih organa u vezi sa nekretnima, izdaje uvjerenja o zemljišnoknjižnom stanju i obavlja druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ovog odjeljenja.

  829 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1