Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

mail print fav manja slovaveca slova

Kako izvršiti uplatu troškova kaznenog postupka?

11.02.2015.

UPLATE PO KRIVICI (KAZNE PAUŠAL…) BUDŽET FBiH

Union banka d.d. Sarajevo

Račun: 132-010-20125367-50

 • vrsta prihoda 722221
 • općina 046
 • poz. na br:09001142 (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
 • budžetska organizacija 9999999

pa navesti br. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako izvršiti uplatu novčane kazne?

11.02.2015.

UPLATE PO KRIVICI (KAZNE PAUŠAL…) BUDŽET FBiH

Union banka d.d. Sarajevo

Račun: 1020500000106698

 • vrsta prihoda 723111
 • općina 077
 • poz. na br:01075157 (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
 • u “svrha doznake” pisati: uplata (novč kazne, troškova…po presudi opć.sudau Kiseljaku .br:)

pa navesti br. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uplata javnih prihoda iz inostranstva

11.02.2015.

Uplata javnih prihoda iz inostranstva , prema aktu Ministarstva finansija – financija Travnik broj 03-14-sl./13 od 18.11.2013. godine

 

Uplata javih prihoda iz inostranstva vrši se kao i ostali prihodi na depozitni račun SBK broj 132-010-2012536750, po prijemu takve uplate banka izvrši konverziju, a zatim sredstva evidentira i uplatu na depozitni račun.

Da bi takvu prihodi alocirali ispravno važno je obratiti pažnju na popunjavanje platnog naloga.

 

I Prilikom popunjavanja platnog naloga mora biti upisano slijedeće:

 

 1. Uplatilac: Pravno ili fizičko lice koje je izvršilo uplatu
 2. Svrha uplate: Upisati podatak za kojeg je budžetskog korisnika izvršena uplata
 3. Primalac: Trezor SBK
 4. Račun primaoca: 132-010-2012536750
 5. 13-o cifreni broj poreznog obveznika-identifikacijski broj
 6. Vrsta prihoda: 6-o cifreni broj vrste prihoda koji se uplaćuje, npr: 722221-kantonalne sudske takse ili 722751-donacije
 7. 3-o cifreni broj općine prema kojoj se uplaćuje prihod; broj općine prema sjedištu budžetske organizacije na koju se uplata odnosi
 8. 7-o cifreni broj organizacioni kod budžetske organizacije, to je broj budžetske organizacije za koju je izvršena uplata
 9. Porezni period
 10. Poziv na broj

 

II Za prilive iz inostranstva obavezno navesti:

 

     SWIFT: TBTUBA22

     IBAN: BA39 1321010087482222


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako izvršiti uplatu sudske takse za izdavanje klauzule pravomoćnosti i izvršnosti?

11.02.2015.

Plaćanje sudske takse za klauzulu pravomoćnosti i izvršnosti vrši se u skladu sa tarifnim brojem 34.tačka c./ Zakona o sudskim taksama SBK u iznosu od 10,00KM

UPLATA SUDSKE TAKSE NA BUDŽET SBK/KSB

 

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

Račun: 1320102012536750

· vrsta prihoda 722221 (za ZK 722221); (ZA Pr 723123)

· općina 046

· budžetska organizacija:1306001

· poziv na broj:6146000000


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako izvršiti uplatu sudske kazne paušala u krivičnim predmetima?

11.02.2015.

UPLATE PO KRIVICI (KAZNE PAUŠAL…) BUDŽET FBiH

Union banka d.d. Sarajevo

Račun: 1020500000106698

 • vrsta prihoda 722221
 • poz. na br:09001142 (upisati mjesec uplate, npr. za januar 01 itd.)
 • u “svrha doznake” pisati: uplata (novč kazne, troškova…po presudi opć.sudau Kiseljaku .br:)

pa navesti br. sa akta na primjer: 49 0 K 000 555 15 K


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako sastaviti testament

21.11.2008.

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud: ponesete vašu ličnu kartu/osobnu iskazicu ili putnu ispravu, napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / oporuke.

Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / sudbene oporuke potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet testamenta / oporuke. Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vasništvu istih. tj. vlasničkih / posjedovni list koji izadje općinski ured katastar. Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh