Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

O D L U K U o organizaciji rada u Općinskom sudu u Kiseljaku

11.05.2020.

Bosna i Hercegovina

          Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

         OPĆINSKI SUD U  KISELJAKU

Broj: 49 0 Su 053837 20 Su

Kiseljak, 06.05.2020.godine

  

Na temelju  članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14“)   i članka 8. točka z.) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/12; 40/14; 54/17; 60/17 i 30/18), i Odluke VSTV-a BiH o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini, broj:08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, predsjednica  Općinskog suda u Kiseljaku   d o n o s i:

  

O D L U K U

o organizaciji rada u Općinskom sudu u Kiseljaku

i

P L A N

liberalizacije mjera u Općinskom sudu u Kiseljaku

  

I

U Općinskom sudu u Kiseljaku, sukladno Odluci VSTV-a BiH o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini, broj:08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, od dana 11.05.2020. godine uvodi se puno radno vrijeme za sve uposlenike suda na način da se u sudnicama i uredima koriste sva zaštitna sredstva, dezinfekciona sredstva i poštivanje propisane distance.

 

II

Od 11.05.2020. godine proširuje se broj sudaca na krivičnom-prekršajnom i građanskom referatu tako da u rad se uključuju svi suci na ovim referatima sa postupajućim daktilografima.

 

III

Prijem stranaka u prostorije suda i dalje će se vršiti pod istim mjerama zaštite vezano za epidemiološku situaciju (ulazak samo po jedne stranke uz obavezno nošenje zaštitni maski i rukavica, te korištenje dezinfekcijskog sredstva na ulasku u zgradu suda, kao i korištenje  dezobarijere). Obavezno je držanje distance prilikom dolaska pred portirnicu suda. Vrijeme prijema stranaka je od 09,00 do 14,00 sati u pisarnicu suda i zemljišno-knjižni ured suda.

 

IV

Prijem pošte u sudu i otprema pošte iz suda i dalje će se vršiti putem poštanske službe i vozača dostavljača.

 

V

Svi uposleni u Općinskom sudu u Kiseljaku dužni su poštovati upute i odluke nadležnih kriznih štabova te su obavezni za vrijeme boravka u prostorijama suda poduzeti mjere samozaštite i zaštite kolega, nositi zaštitne maske i rukavice, držati socijalnu distancu, redovno provjetravati radne prostorije i vršiti dezinfekciju radnih površina.

Svi uposlenici su obavezni da tokom radnog vremena nose zaštitne rukavice i maske.

 

Zabranjuje se okupljanje uposlenika izvan njihovih ureda.

  

VI

Planirana je hitna nabavka bezkontaktnih toplomjera koji će se koristiti na ulazu u zgradu suda.

 

VII

Uposlenici koji imaju simptome na temperaturu, gripu ili slične simptome neće dolaziti na posao nego će se javiti u nadležni Dom zdravlja o čemu će obavijestiti sudsku upravu. Uposlenici čiji su članovi porodine u samoizolaciji obavezni su o tome obavijestiti sudsku  upravu.

 

VIII

Po potrebi će se dopunjavati količina nabavljenih zaštitnih maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju, tako da budu dovoljna za sve uposlenike suda, nastaviti će se sa dezinfekcijom obuće zaposlenih i stranaka putem dezobarijere i na ulaznim vratima postaviti dozeri za dezinfekciju ruku. Stranke u sud mogu ući samo sa zaštitnom maskom i rukavicama i uz dezinfekciju ruku, dva puta dnevno vršit će se  dezinfekcija radnih prostorija, posebno pisarnice i zemljišno-knjižnog ureda, toalteta, hodnika i prostorija za lišenje slobode, a higjenićarke će pojačano koristiti kemijska sredstva prilikom brisanja hodnika, ureda i toaleta.

 

IX

Planirano je održavanje ročišta za početak mjeseca juna, i to u predmetima sporazumnih razvoda, povjere djeteta, krivičnim stvarima sa kaznenim nalogom, priznanjem krivnje i sporazumima, gdje prijeti zastara, kao  i drugim predmetima u kojima sudac raspolaže materijalnim dokazima, kako se ne bi pozivali svjedoci i kako bi se obezbijedio minimalan broj stranaka koje dolaze na ročište.

 

Suci i stručni suradnici su u obavezi da struktuiraju predmete na način da shodno  procjeni zakažu ročišta kako je to naprijed navedeno, te da vrijeme kada nema rasprava iskoriste za pregled ostalih predmeta i ažuriranje predmeta, dopisa, urgencija, produžavanja evidencija, naredbi za otvaranje faza naročito u krivičnim predmetima, i sl.

 

X

Nastaviti kontinuirano pratiti odluke nadležnih kriznih štabova i cjelokupnu epidemiološku situaciju, i u skladu sa istim donijeti novi Plan.

  

XI

Ovom Odlukom stavlja se van snage Naredba o odlaganju glavnih pretresa, javnih sjednica i drugih ročišta u sudu i prijema stranaka u sudu broj: 49 0 Su 053240 20 Su od 16.03.2020. godine, Odluka o  organizacije rada u Općinskom sudu u Kiseljaku broj: 49 0 Su 053346 20 Su od 23.03.2020. godine, Odluka o produljenju organizacije rada u Općinskom sudu u Kiseljaku broj: 49 0 Su 053346-1 20 Su od 17.04.2020. godine i Odluka o produljenju organizacije rada u Općinskom sudu u Kiseljaku broj: 49 0 Su 053346-2 20 Su od 30.04.2020. godine.

 

XII

Ova Odluka će se prilagođavati i dopunjavati u skladu sa Odlukama nadležnih Kriznih štabova.

 

XIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                                Predsjednica suda,

                                                                                                                  Božana Banduka


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh