Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

Potpisan Memorandum o suradnji

29.06.2020.

SMJERNICE

ZA POSTUPANJE U PARNICNOM    POSTUPKU
SUDOVA KANTONA SREDISNJA BOSNA

Na temelju clanka IV.C.1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (IISluzbene novine FBiH" broj: 1/94, 13/97, 16/02,
22/02,52/02,63/03,9/04,20/04,33/04, 71/05, 72/05 i 88/08) i clanka 5. Zakona
0 sudovima u Federacije BiH (IISluzbene
novine Federacije BiH
" br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) s ciljem ujednacavanja sudske prakse i unapredenj
a
efikasnosti i pravicnog postupanja u parnicnorn postupku sukladno odredbama Zakona
0 parnicnorn postupku u Federaciji
BiH
(Sluzbene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), Opclnski sud u Travniku, Opcinski sud u Bugojnu,
Opclnski
sud u Kiseljaku, Opcinskl sud u Jajcu i Kantonalni sud u Novom Travniku
,
u okviru Projekta .Unaprjedenie kvalitete
pravosuda
' , kojeg provodi Visoko sudbeno i tuziteljsko vijece Bosne i Hercegovine, Sudska administracija Norveske
i
Sudsko vijece Nizozemske usvojili su dana 25.06
.2020. godine Smjerni
ce za postupanje u parnicnom postupku sudova u
Kantonu Sredisnia Bosna koje imaju upucujuCi karakter za suce i ucesnike u postupku
.

ULOGASUCA

Clanak 1.

Sudac tijekom cijelog parnicnog postupka aktivno upravlja postupkom u okviru svojih zakonom predvdenih procesnih
ovlastenia
, te ne prelazeci granice zahtjeva koji su postavljeni u postupku,
podstice stranke da razjasne i upotpune svoje
navode ili prijedloge
, posebno pazeci da se radnjama i aktivnostima suda i svih sudionika u postupku,
u svim fazama
postupka
, ne povrijedi pravo stranaka na pravieno sudenie iz clanka 6. Europske konvencije
0 Ijudskim pravima.

Sudac ce tijekom cijelog postupka nastojati da se spor rijesi mirnim putem i stranke zakliuce sudsku nagodbu.


 


PRETHODNO ISPITIVANJE TUlBE I ODGOVORA NA TUlBU

Clanak 2.


/


 


U postupku prethodnog ispitivanja tuzbe sudac utvrdule da Ii je tuzba razumljiva i da Ii sadrii sve elemente predvidene
odredbom clanka 53. stavak 2
. Zakona
0 pamicnorn postupku. Tuzba je nerazumljiva ukoliko cinjenice koje se navode u
tuzbi nisu u suglasnosti sa postavljenim fuzbenirn zahtjevom i ako se iz tuzbe i tuzbenog zahtjeva ne rnoz
e
utvrditi sta se
istim trazi
.

Sudac ispituje da Ii postoje procesni nedostaci propisani odredbom clanka 66. Zakona 0 parnicnom postupku, te da Ii
postoje razlozi za iskljucenje ili izuzece
. Ukoliko utvrdi postojanje razloga za iskljucenje iIi izuzece,
sudac ce odmah
podnij
eti zahtjev predsjedniku suda da odluci
0 njegovom iskljucenju ili izuzecu.

Sudac ispituje da Ii je sud nadlezan za postupanje, te ukoliko utvrdi da nije nadlezan donijet ce rjesenje 0 proglasavanju
suda nenadlezn
im i ustupiti predmet nadleznorne sudu ili odbaciti tuzbu u slucaju apsolutne nenadleznosti suda.

Ako sudac utvrdi da tuzlte] ili tuzenik nije bio ziv u vrijeme poonosenla fuzbe, donijet ce rjesenje kojim ce odbaciti tuzbu i
staviti van snage sve poduzete radnje.

Clanak 3.

U slucaju kada tuzitelj u tuzbi tvrdi da je adresa tuzenika nepoznata i predlaze postavljanje privremenog zastupnika
tuzeniku ili vrs
enje dostave putem objave u dnevnim novinama, sud ce fuzbu vratiti na urecenie i nalofiti tuzitelju da u


uredenoj tuzbi navede posljednju poznatu adresu prebivalista odnosno boravista tuienika koja je evidentirana kod
nadleinog organa ili dokaz da tuienik nije evidentiran kod nadleinog organa
.

Sud ce postupiti na istovjetan nacin i ukoliko je uz tuibu pnlozena odluka Centra za socijalni rad 0 postavljanju posebnog
staratelja tuieniku
.

Ukoliko u tuibi nisu navedeni svi podaci propisani odredbom clanka 334. stavak 2. Zakona 0 parnicnom postupku sud ce
tuibu vratiti tuiitelju na uredenje. U slucaiu da se
tuiba nije mogla dostaviti tuieniku na odgovor zbog netocnih osobnih
podataka
0 tuieniku ili postojanja vise osoba sa istim imenom i prezimenom, sud ce tuibu vratiti na uredenje i naloiiti
tuiitelju da dostavi podatke
0 imenu roditelja tuienika (oca i majke). Ukoliko tuiitelj ne postupi po nalogu suda, sud ce
tuibu odbaciti kao neurednu.

Clanak 4.

Ispunjeni su uvjeti za donosenie presude zbog propustsnia i u slucaju kada je tuiitelj nakon podnosenia tuibe podneskom
izvrsi objektivno preinaeenie
tuibe i u podnesku predloiio donosenie presude zbog propustania, a podnesak je dostavljen
tuien
iku na odgovor.

Clanak 5.

Sud neee donijeti presudu na osnovu priznanja nakon dostave nalaza i misljenja viestaka strankama prije nego je
ornoqucio tuiitelju da opredijeli tuibeni zahtjev prema nalazu i misljenju vjestaka
.

Clanak 6.

Rjesenje 0 spajanju parnica u smislu odredbe clanka 83. stavak 1. Zakona 0 pamicnom postupku sud ce donijeti sarno u
slucaju kada su parnice u istoj fazi postupka.

Clanak 7.

Tuiitelj je duian u tuibi predloiiti dokaze kojim se potvrduju odlucne cinjenice, kao i dokaze na kojima temelji tuibeni
zahtjev
, radi potpunog ocitovania tuienika i moqucnosf tuienika da tuibeni zahtjev ospori ili prizna.

U cilju ekonomicnosf postupka tuiitelj uz tuibu prilaie sve isprave koje su predloiene kao dokaz. Neprilaganje svih
isprava uz tuibu ne cini tuzbu neurednom
.

Isto se odnosi i na odgovor na tuibu.

PRIPREMNO ROCISTE

Clanak 8.

Stranka je duzna za svaki predloieni dokaz navesti koje cinjenice se istim iele dokazati.

Ako sud na pripremnom rocistu s obzirom na broj predloienih dokaza, nije u rnoqucnosf da odluci koji su dokazi relevantni
za utvrdenje bitnih cinjenica
, a koji ne, usvojit ce sve predloiene dokaze i zakazat ce rociste za glavnu raspravu.

Sud rnoze na glavnoj raspravi odbiti provodenje dokaza koji su usvojeni na pripremnom rocistu za koje smatra da nisu
bitni za donosenie odluke.

Ukoliko je stranka na iste okolnosti predloiila saslusanie veceg broja svjedoka, sud ce traiiti od stranke ocitovanie i odabir
svjedoka koji ce se saslusati
, a ukoliko to stranka ne ucini, odabir svjedoka izvrSit ce sud na osnovu rezultata raspravljanja.

Sud poziva svjedoke dostavom pismenog poziva. Sud ne moie naloiiti stranci da osigura prisustvo odredenog svjedoka
na glavnoj raspravi
.


Clanak 9.

Ukoliko se pripremno rociste vodi u odsutnosti uredno obavijestenoga tuzitelja ili fuzenika, sud ce odluciti 0 prijedlozima
stranaka za provodenje dokaza koji su istaknuti u tuzbi
i odgovoru na tuzbu i dostavljeni uz iste,
te ce zapisnik sa
pripremnog rocista dostaviti odsutnoj stranci.

Ukoliko stranka predlof sudu da pribavi odredenu ispravu od nadlefnoq organa duzna je priloziti dokaz da se prethodno
obracala sa zahljevom tom organu i da tu ispravu nije mogla pribaviti
.

Clanak 10.

Kada je tuzba preinacena u subjektivnom smislu na pripremnom rocistu ili na rocistu za glavnu raspravu na kojem nije bio
prisutan tuzenik
, sud ce odloziti rociste, dostaviti zapisnik sa tog rocista prvobitno oznacenorn fuzeniku i
osobi koja treba
da stupi u pamicu umjesto prvobitnog tuzenika i ostaviti im rok za ocitovanje po pre
inacenoi tuzb!

Sud ce odlozif pripremno rociste ili glavnu raspravu, ukoliko je doslo do preinake tuzbe u subjektivnom i objektivnom
sm
islu, a tuzenik nije prisutan na rocistu, ukoliko utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz clanka 57. Zakona
0 pamicnom postupku,
r
adi ocitovanja tuzenika po preinaceno] tuzbi,

Clanak 11.

Ako su stranka ili njen zakonski zastupnik neuki i nisu u stanju jasno i odredeno se ochovsfi 0 predmetu raspravljanja, sud
ce
ih pouciti da mogu angazirati punornocnlka, sto rnoze biti razlog za odlaganje rocista.

GLAVNA RASPRAVA

Clanak 12.

Kada je glavna rasprava zbog jednostavnosti predmeta zakazana bez prethodnog odrzavania pripremnog rocista, pa na
glavno
j raspravi stranke istaknu nove cinjenice i predloze nove dokaze koji nisu izneseni u tuzbi ili odgovoru na fuzbu,
sud
ce dozvoliti
izvodenje tih dokaza ukoliko se radi
0 cinjenicama i dokazima relevantnim za cdlucivanie.

Ako se radi 0 dokazima koji se ne mogu provesti na istom rocistu ili 0 dokazima na koje se suprotna stranka ne rnoze
odmah oc
itovati, sud ce odloziti glavnu raspravu i po potrebi ostaviti rok suprotnoj stranci za ocitovanje.

ODGODEIODLAGANJA

Clanak 13.

Odgoda u slucaju kada je datum utvrden bez konsultacije sa strankama

U slucaju kada su datum i vrijeme odrtavania rocista utvrdeni bez konsultacije sa strankama, stranke mogu zatrafiti
promjenu datuma odrzavania rocista u roku od 8 dana od dana prijema poziva na rociste. Sud ce cijeniti
razloge za odgodu
rocista u svakom konkretnom slucaju
.

Clanak 14.

Odgoda u slucaju kada je datum utvrden u konsultaciji sa strankama

U slucaju kada su datum ivrijeme odrtavanja rocista utvrdeni nakon konsultacija sa strankama, zahtjev za odgodu ce biti
usvojen sarno ako za to postoje opravdani razlozi ili visa sila ili razlozi iz clanka 111
. Zakona
0 parncnom postupku.


Clanak 15.

Odgoda u slucaju postojanja opravdanih razloga iIi vise sile

Obrazloieni zahtjev stranke za odgodu rocista u slucaiu postojanja opravdanih razloga ili vise sile mora biti dostavljen
sudu bez odlaganja odnosno narednog dana nakon nastupanja takvih razloga ili vise s
ile.

Suprotna stranka moie odgovoriti na zahtjev za odgodu rocista u roku od dva radna dana po prijemu zahtjeva, a sud ce
odluciti
0 zahtjevu bez odlaganja.

Clanak 16.

Opravdani razlozi i visa sila

Sljedece okolnosti ne smatraju se opravdanim razlozima niti visorn silom:

·          prisustvo rocistu u drugom predmetu koji se vodi pred istim ili drugim sudom, koje je zakazano ili planirano nakon
zakazivan
ja ovog rocista,

·          zdravstveni razlozi koji nisu potkrijepljeni relevantnim Ijekarskim nalazima datiranim neposredno prije termina
zakazanog rocista
,

·          hitni ili ozbiljni razlozi obiteljske prirode, ukoliko zahtjev nije potkrijepljen dokazima ili relevantnim dokumentima
u kojima se navod
i da su obiteljski razlozi hitne i nepredvidive prirode,

·          godisnji odmor ili poslovni put odvjetnika,

·          ukoliko odvjetnik otkaie punornoc stranci u kratkom vremenskom periodu prije zakazanog roclsta, a novi odvjetnik
koga je s
tranka angazirala nije imao vremena za adekvatnu pripremu predmeta,

·         u sluceju otkazivanja punomoci od strane odvjetnika koje je u suprotnosti sa odredbama Zakona o odviemistw,

Clanak 17.

Odlaganje rocista

Ukoliko je stranka predloiila veci broj dokaza na koje se suprotna stranka ne rnoze odmah ocitovati, a ista
zaht
ijeva odlaganje pripremnog rocista, sud ce odloiiti pripremno rociste na kraci vremenski period.

Kako se odlaganje po navedenom osnovu ne bi odvijalo u nedogled, sud ce naloziti suprotnoj stranci da u
ostavljenom roku dostavi svoje prijedloge dokaza koje ce sud 8 dana pr
ije nastavka pripremnog roci
sta dostaviti
drugoj stranc
i.

Sud ce upozoriti stranke da nece dopustiti dalja odlaganja pripremnog rocista po navedenom osnovu.

Clanak 18.

Ako na pripremnom rocistu dode do povecania vrijednosti spora preko iznosa od 50.000,00 KM, pa i u slucaju
preinake fuzbe
, a na rociste je pristupio punornocnik koji nema polozen pravosudni ispit, sud ce odloziti
rociste
radi otklanjanja nedostatka pravilnog zastupanja.

Clanak 19.

Razloge za odgodu i odlaganje rocista sud cijeni u svakom konkretnom slucaju, pazeci na zloupotrebe procesnih
prava
.


ZASTUPANJE

Clanak 20.

Punomocnik stranke je duzan prilikom poduzimanja prve radnje u postupku podnijeti punomoc ili dokaz 0 polozenorn
pravosudnom ispitu. Sud rnoze dozvoliti punomocnku da poduzme radnje u postupku uz nalog da u ostavljenom roku
dostavi punornoc odnosno dokaz
0 polozenom pravosudnom ispitu.

Ukoliko punomocnik u ostavljenom roku ne postupi po nalogu suda, sud ce pozvati stranku da izda odobrenje za poduzete
radnje u postupku
,
a ukoliko stranka isto ne dostavi stavit ce van snage sve pravne radnje koje su poduzete od strane
punomocnika
.

Clanak 21.

Ukoliko je stranka opunomoclla dva ili vise punomocmka sud ce pozvati stranku da se ocituje kojem ce se punornocnku
vrsit
i dostava pismena.

VJESTACENJE

Clanak 22.

Vjestacenje, obim i osobu koja ce provesti vjestacenje odreduje sud rjesenjem koje se dostavlja vjestaku sa svim
napomenama
i obvezama viestaka predvidenim Zakonom
0 parnicnom postupku.

Stranke su duzne da svoje primjedbe na osobu vjestaka obrazioze i daju konkretne razloge i dokaze zasto se protive
p
redlozenom vjestaku. Sud nece uvaziti pausalne primjedbe na osobu viestaka

Vjestak je duzan odmah po dostavljanju ~esenja 0 vjestacenju obavijestiti sud 0 tome da Ii postoje odredene smetnje zbog
koj
ih ne bi mogao postupati po nalogu za vjestacenje, te po rnoqucnosti dostaviti dokaz
0 takvim smetnjama.

U svakom konkretnom slucaju sud odlucuje koji su opravdani razlozi za odbijanje vjestacenja odnosno izuzece viestaka

Opravdanim razlogom za odbijanje vjestacenja ne smatra se anqaziranost vjestaka u drugim predmetima, osim u slucaju
ako vjestak dokaze da u isto vr
ijeme obavlja vjestacenje u vecem broju predmeta, sto bi uticalo na ekonornicnost postupka.

Ukoliko sud utvrdi da je razlog za odbijanje vjestacenja opravdan, pozvat ce stranke da u ostavljenom roku dostave
prijedlog osobe novog vjestaka
, a ukoliko stranke ne postignu sporazum odluku
0 tome donijet ce sud.

Sud ce prilikom donosenia odluke 0 dopunskom vjestacenju ili vjestacenju po drugom viestaku, uzeti u obzir da Ii je vjestak
u potpunosti postupio po nalogu suda i odgovor
io na pitanja i
primjedbe stranaka na nalaz i misljenje vjestaka na glavnoj
raspravi
.

Sud ce u ~esenju 0 vjestacenju upozoriti vjestaka da ce ga kazniti novcanorn kaznom ako ne dostavi nalaz i misljenje u
ostav
ljenom roku ili ne dode na rociste iako je uredno pozvan, a izostanak ne opravda.

SNIMANJE ROCISTA

Clanak 23.

Strankama nije dozvoljeno tonsko i video snimanje rocista vlastitim uredajima.

Novi Travnik, 25.6.2020. godine


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh